وب سایت احمد زارعی حسن بقعه - خانه


معاونت دانشجویی فرهنگی


نام و نام خانوادگی :  احمد زارعی حسن بقعه
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  عمومی
رشته :  فاسفه دین
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران