مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : زمین شناسی
تاریخ شروع : 1386/07/01
تاریخ پایان : 1391/06/27
دانشگاه : علوم تحقیقات تهران
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : تکتونیک فعال کرمانشاه
عنوان پایان نامه انگلیسی : Active tectonic in kermanshah