نام و نام خانوادگی :  زهرا آرام
پست الکترونیک دانشگاهی :  zahraaram55@gmail.com
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  عمران
رشته :  زمین شناسی
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران