وب سایت سید احمد حسینی - سردبیری


 
عنوان : خلاصه مقالات همایش
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع فعالیت : بله
از تاریخ : 1388/11/01
تا تاریخ : 1388/12/01
عنوان : کتابچه خلاصه مقالات
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : همایش علوم و صنایع غذایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع فعالیت : بله
از تاریخ : 1388/07/01
تا تاریخ : 1388/08/01
عنوان : کتابچه خلاصه مقالات
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : همایش شیلات و محیط زیست در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع فعالیت : بله
از تاریخ : 1390/05/11
تا تاریخ : 1390/07/01