وب سایت سید احمد حسینی - مقالات


 
نوع مقاله : ISI listed
عنوان مقاله : feeding and spawning of Sphyraena jello in the northwest of Persian Gulf
نویسندگان : S.Ahmad .Hosseini, SH.Jamili,T.Valinassab, GH.Vosoghi M.R.Fatemi
محل چاپ یا ارائه : Journal of Fisheries and Aquatic science
سال انتشار : 2008
چکیده مقاله :
نوع مقاله : (W.O.S) ISI دارای رتبه
عنوان مقاله : Effect of weight on osmoregulation ability in Rutilus frisii kutum fingerlings
نویسندگان : Seyed Ali Hosseini1, Che Roos Saad1*, Seyed Ahmad Hosseini2, Mohammad Sayyad Bourani3, Hassan Mohd Daud4 and Sharr Azni Harmin5
محل چاپ یا ارائه : African Journal of Biotechnology Vol. 11(12), pp. 3014-3021
سال انتشار : February, 2012
چکیده مقاله :