وب سایت طیبه زارعی - خانه


مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد


نام و نام خانوادگی :  طیبه زارعی
پست الکترونیک دانشگاهی :  t.zareie@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  t_zareie_maaref@yahoo.c
شماره تماس محل کار :  (083)-3743181_

گروه آموزشی :  عمومی
رشته :  الهیات
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران