وب سایت تورج لطفی فر - خانه


مرتبه علمی استادیار


نام و نام خانوادگی :  تورج لطفی فر
پست الکترونیک دانشگاهی :  d.lotfifariauksh.ac.@ir
پست الکترونیک شخصی :  d.lotfifar@yahoo.com_
شماره تماس محل کار :  (083)-37243185

گروه آموزشی :  جغرافیا
رشته :  جغرافیا
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران