وب سایت روح الله جمشیدپور - خانهنام و نام خانوادگی :  روح الله جمشیدپور
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  r.jamshidpour@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  حسابداری
رشته :  حسابداری
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران