وب سایت محمد هادی توانا - خانه


هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه


نام و نام خانوادگی :  محمد هادی توانا
پست الکترونیک دانشگاهی :  m.h.tavana@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  mohammadhaditavana@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  عمران
رشته :  عمران
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران