وب سایت محمد باقر تسلیمی - خانه


عـضـو هیــأت علمــی


نام و نام خانوادگی :  محمد باقر تسلیمی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  m.b_taslimi@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  ادبیات فارسی
رشته :  زبان و ادبیات فارسی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران