وب سایت سید رضا حسنی - خانه


عضو هیات علمی گروه مدیریت


نام و نام خانوادگی :  سید رضا حسنی
پست الکترونیک دانشگاهی :  srezahni@ksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  srezahni@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  مدیریت بازرگانی
رشته :  مدیریت بازرگانی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران