وب سایت سپیده کاظمی نوری - خانهنام و نام خانوادگی :  سپیده کاظمی نوری
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  kazemi.sepideh.14@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  مدیریت بازرگانی
رشته :  مدیریت مالی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران-تهران