نام و نام خانوادگی :  سیروس محبی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  dr.sirousmohebi@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243195

گروه آموزشی :  علوم سیاسی
رشته :  تاریخ ایران
دانشکده :  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران