وب سایت سیمین اسدزاده طالعی - خانهنام و نام خانوادگی :  سیمین اسدزاده طالعی
پست الکترونیک دانشگاهی :  asadzadeh.simin@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  asadzadeh.simin@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  حقوق
رشته :  حقوق خصوصی
دانشکده :  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران