وب سایت سید حمید رضا کارگر - خانهنام و نام خانوادگی :  سید حمید رضا کارگر
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  عمران
رشته :  عمران-ژئوتکنیک
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :