وب سایت ساسان رضائی فرد - خانهنام و نام خانوادگی :  ساسان رضائی فرد
پست الکترونیک دانشگاهی :  rezaeifard.s@yahoo.com
پست الکترونیک شخصی :  rezaeifard.s@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  حقوق
رشته :  حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشکده :  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران