وب سایت سامان حسینی همتی - خانهنام و نام خانوادگی :  سامان حسینی همتی
پست الکترونیک دانشگاهی :  s.hosseini@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  saman.h@live.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  برق
رشته :  مهندسی برق قدرت
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران