وب سایت سجاد سروش - خانه


عضو هیِِئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی


نام و نام خانوادگی :  سجاد سروش
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  s.soroush@ut.ac.ir
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  تربیت بدنی
رشته :  مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران