نام و نام خانوادگی :  سجاد پارسامهر
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  sajadparsamehr@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  فیزیک
رشته :  فیزیک
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران