مقطع تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : شیمی کاربردی
تاریخ شروع : 1375/07/01
تاریخ پایان : 1379/04/01
دانشگاه : دانشگاه کاشان
شهر : کاشان
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : شیمی کاربردی
عنوان پایان نامه انگلیسی : applied chemistry
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : شیمی تجزیه
تاریخ شروع : 1379/07/01
تاریخ پایان : 1381/10/24
دانشگاه : دانشگاه رازی
شهر : کرمانشاه
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : کاربرد روش های کمومتری در اندازه گیری تعدادی از کاتیون ها و ثابت های اسیدی در مخلوط حلال های مائی و غیرمائی
عنوان پایان نامه انگلیسی : The application of chemometrics methods for determination of some of cations and acidity constants in mixed aqueous and nonaqueous solvents
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : شیمی تجزیه
تاریخ شروع : 1381/10/25
تاریخ پایان : 1386/11/17
دانشگاه : دانشگاه رازی
شهر : کرمانشاه
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : مطالعه دیمریزاسیون و ترمودینامیک سیانین رنگ¬های نامتقارن جدید، برهم¬کنش یک سیانین رنگ با DNA و مدلسازی مولکولی نقطهٌ ابری شدن سرفکتنت¬ها، زمان بازداری منوترپن¬ها و ثابت پایداری کمپلکس¬های لیتیم-همی¬اسفرندها
عنوان پایان نامه انگلیسی : Study of Dimerization and Thermodynamics of New Asymmetric Cyanine Dyes, Cyanine Dye Interaction with DNA and Molecular Modeling of the Surfactants Cloud Point, Monoterpens Retention Time, and Stability Constant of the Li-Hemspherand Complexes