عنوان پروژه : ﭘیش بینی ثابت ﭘایداری کمپلکسهای یون فلزی- ماکروسیکل به روش QSPR
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : بنیادی
عنوان پروژه : مدلسازی ساختار-خاصیت ثابت ﭘایداری کمپلکس های گوناگون سدیم-15-کراون-5 اترها
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : بنیادی
عنوان پروژه : مدلسازی ساختار- ویژگی ثابت ﭘایداری کمپلکس¬های گوناگون سدیم- 18- کراون-6 اترها
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
نوع همکاری : بنیادی
عنوان پروژه : مطالعه تئوری بر روی برهم¬کنش غیرکووالانسی بین DNA و ترکیبات آلی
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : بنیادی