عنوان : TALANTA
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : ISI
نوع فعالیت : بله
از تاریخ : 2008/12/03
تا تاریخ : 2008/12/19
عنوان : Medicinal Chemistry Research
نوع : نشریات علمی
نوع ناشر : ISI
نوع فعالیت : -
از تاریخ : 2013/02/26
تا تاریخ : 2013/04/01
عنوان : Medicinal Chemistry Research
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : ISI
نوع فعالیت : بله
از تاریخ : 2013/02/24
تا تاریخ : 2013/04/01
عنوان : Computer Method and Program in Biomedcine
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : ISI
نوع فعالیت : -
از تاریخ : 2013/09/02
تا تاریخ : 2013/10/12
عنوان : Macroheterocycles
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : علمی-پژوهشی معتبر خارجی
نوع فعالیت : -
از تاریخ : 2012/11/24
تا تاریخ : 2012/12/06
عنوان : Pakistan Journal of Chemistry
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : علمی-پژوهشی معتبر خارجی
نوع فعالیت : -
از تاریخ : 2011/10/03
تا تاریخ : 2011/10/18
عنوان : نخستین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : عضو هیات داوران
نوع فعالیت : بله
از تاریخ : 1392/09/28
تا تاریخ : 1392/09/29
عنوان : چهارمین جشنواره انتخاب برترین¬های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری
نوع : نشریات علمی
نوع ناشر : عضو هیات داوران کمیته علمی
نوع فعالیت : -
از تاریخ : 1390/09/21
تا تاریخ : 1390/09/21
عنوان : چهارمین جشنواره انتخاب برترین¬های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : عضو هیات داوران کمیته علمی
نوع فعالیت : -
از تاریخ : 1390/09/21
تا تاریخ : 1390/09/21
عنوان : چهارمین جشنواره انتخاب برترین¬های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : عضو هیات داوران کمیته علمی
نوع فعالیت : -
از تاریخ : 1390/09/21
تا تاریخ : 1390/09/21
عنوان : چهارمین جشنواره انتخاب برترینهای پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : عضو هیات داوران کمیته علمی
نوع فعالیت : -
از تاریخ : 1390/09/21
تا تاریخ : 1390/09/21
عنوان : همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نوع : نشریات علمی
نوع ناشر : عضو هیات داوران کمیته
نوع فعالیت : -
از تاریخ : 1389/08/06
تا تاریخ : 1389/08/07
عنوان : همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : عضو هیات داوران کمیته
نوع فعالیت : -
از تاریخ : 1389/08/06
تا تاریخ : 1389/08/07