وب سایت شهین احمدی - کنفرانس ها


 
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : نخستین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
عنوان ارائه : بررسی توانایی پیش بینی مدل ثابت پیوند بازدارنده ی رونوشت ترانس کریپتاز معکوس HIV-1 توسط 2 -آمینو 6 -آریل سولفونیل بنزونیتریل و مشتقات آن در روش های اعتبار سنجی خارجی
تاریخ : 1392/08/28
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : نخستین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
عنوان ارائه : مقایسه نقشه های خودسازمان دهنده و انتخاب تصادفی در اعتبارسنجی خارجی مدل QSAR بازدارنده رونوشت ترانس کریپتاز معکوس 1 HIV- توسط 2 -آمینو 6 -آریل سولفونیل بنزونیتریل و مشتقات آن
تاریخ : 1392/08/28
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : کنفرانس نانو محاسباتی
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی
عنوان ارائه : ثابتهاي پایداري مشتقات اترهاي 18 - کراون - 6 QSPR مدلسازي با کاتیون سدیم
تاریخ : 1391/11/27
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : نخستین همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
عنوان ارائه : Quantitative-property relationship study on the determination of stability constant of 15-crown-5 ethers complexes
تاریخ : 1389/08/06
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : شانزدهمین سمینار شیمی تجریه ایران
محل کنفرانس : دانشگاه همدان
عنوان ارائه : Structure-Property Modelling of Complex Formation of Sodium with Diverse 18-crown-6 Ethers in methanol
تاریخ : 1388/05/06
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : شانزدهمین سمینار شیمی تجریه ایران
محل کنفرانس : دانشگاه همدان
عنوان ارائه : A performance comparison of random selection and Kohonen self-organizing map for training set selection in QSPR study of stability constants of diverse 15-crown-5 ethers complexes
تاریخ : 1388/05/06
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد شهرری
عنوان ارائه : مدلسازی خواص- ساختار مولکولی ثابت تشکیل کمپلکسهای گوناگون سرب با لیگاندهای ماکروسیکل درآب
تاریخ : 1387/12/14
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش منطقه ای کاربرد کامپیوتر در شیمی
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد تهران شمال
عنوان ارائه : مدلسازی مولکولی ثابت پایداری کمپلکسهای گوناگون کادمیم-ماکروسیکل با استفاده از مدلهای رگرسیون چندگانه خطی
تاریخ : 1387/12/12
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش منطقه ای کاربرد کامپیوتر در شیمی
محل کنفرانس : دانشکاه آزاد تهران شمال
عنوان ارائه : مدلسازی QSPR ثابتهای ﭘایداری کمپلکس¬های گوناگون مس- ماکروسیکل توسط مدل رگرسیون خطی چندگانه
تاریخ : 1387/12/12
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : "، سمینار منطقه ای شیمی کاربردی و معرفی تازه های علمی آن
محل کنفرانس : دانشکاه آزاد واحد لاهیجان
عنوان ارائه : مکانیزم و شبیه سازی ذخیره هیدروژن در فاز گازی در کربن نانوتیوپها با استفاده از مدل QM\MM
تاریخ : 1387/09/20
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : اولین سمینار منطقه¬ای شیمی کاربردی و معرفی تازه های علمی آن
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد لاهیجان
عنوان ارائه : بررسی اصول اولیه جذب سطحی Li وLi+ بر روی نانو لوله های کربنی با تغییر قطر و طول لوله
تاریخ : 1387/09/20
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : چهاردهمین سمینار شیمی تجریه ایران
محل کنفرانس : دانشگاه بیرجند
عنوان ارائه : بررسی اسپکتروسکوپی برهمکنش تیازول اورنج با DNA و اندازه گیری DNA
تاریخ : 1384/07/09
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : دوازدهمین سمینار شیمی تجریه ایران
محل کنفرانس : دانشگاه مازندران
عنوان ارائه : اندازه گیری همزمان مس، نیکل، کبالت و روی به روش حداقل مربعات
تاریخ : 1381/11/09
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : " چهاردهمین سمینار شیمی تجریه ایران
محل کنفرانس : دانشگاه یزد
عنوان ارائه : اندازه گیری همزمان مس، نیکل، کبالت و روی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
تاریخ : 1380/11/09
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : Third Internathinal Chemometrics Research Meeting
محل کنفرانس : Veldhoven, Netherlands
عنوان ارائه : Determination of Cobalt, Nickel, Copper and Zinc using Zincon as metallochromic Indicator. An Application of PC-ANN
تاریخ : 2002/05/26