نام و نام خانوادگی :  شهین  احمدی
پست الکترونیک دانشگاهی :  ahmadi.chemometrics@gmail.com
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  (083)-37243187

گروه آموزشی :  شیمی علوم پایه
رشته :  شیمی
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران