نام و نام خانوادگی :  سعید واصلی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  saeed.vaseli@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  حسابداری
رشته :  حسابداری
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران