وب سایت سعید روشنی - سردبیری


سعید روشنی استادیار گروه برق

 
عنوان : داور هجدهمین کنفرانس توزیع برق کشور، ایران، کرمانشاه، اردیبهشت 92.
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : هجدهمین کنفرانس توزیع برق کشور
نوع فعالیت : بله
از تاریخ : 1391/10/20
تا تاریخ : 1392/02/18
عنوان : داور چهاردهمین کنفرانس علمی دانشجویی مهندسی برق کشور، ایران، کرمانشاه، شهریور 90
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : کنفرانس علمی دانشجویی مهندسی برق کشور
نوع فعالیت : بله
از تاریخ : 1390/01/15
تا تاریخ : 1390/06/15
عنوان : ریس نشست چهاردهمین کنفرانس علمی دانشجویی مهندسی برق کشور، ایران، کرمانشاه، شهریور 90
نوع : داوری مقالات
نوع ناشر : کنفرانس علمی دانشجویی مهندسی برق کشور
نوع فعالیت : بله
از تاریخ : 1390/06/14
تا تاریخ : 1390/06/16