وب سایت سعید روشنی - کنفرانس ها


سعید روشنی استادیار گروه برق

 
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : ICEE2011
محل کنفرانس : Iran- Tehran- Amirkabir University
عنوان ارائه : A New Low Power Profile for Mixed-Signal Design of SARADC in Wireless Sensor Network Applications
تاریخ : 2011/05/18
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : First Iranian Conference on Electrical Engineering of TVU (ICEETVU2013).
محل کنفرانس : , Kermanshah Dec. 2013
عنوان ارائه : An Extremely Low-Power merged CMOS LNA and mixer for a Wireless Sensor Networks Receiver
تاریخ : 2013/12/01
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : ", The First Iranian Conference on Electrical Engineering of TVU (ICEETVU2013),
محل کنفرانس : Kermanshah Dec. 2013
عنوان ارائه : A Miniaturized and Harmonic Suppressed Branch Line Coupler Using Open Stubs.
تاریخ : 2013/12/01
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : کنفرانس مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران،
محل کنفرانس : رودسر، خرداد 1390.
عنوان ارائه : روشی جدید در برازش خطوط راست به یک سیستم چند ضابطه ای به منظور کاهش خطا"
تاریخ : 1390/03/01
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد.
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد.
عنوان ارائه : کاربردهای روش جدید برازش خطوط راست در پردازش تصویر"
تاریخ : 1390/04/01
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد.
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد.
عنوان ارائه : " طراحی نرم افزار جدید براي تشخیص و شمارش خودرو در دوربین هاي ترافیک بزرگراه"،
تاریخ : 1390/04/01
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد.
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد.
عنوان ارائه : طراحی و ساخت دنبال کننده ی خورشیدی دو محوری با استفاده از الگوریتم های یافتن نور" ،
تاریخ : 1390/04/02
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد.
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
عنوان ارائه : بررسی عملی دستگاه دنبال کننده دو محوری ساخته شده و مقایسه ی آن با صفحه ثابت
تاریخ : 1390/04/02
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش ملی سیستم هاي هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینو دشت
عنوان ارائه : A Novel Ultra Low Power LNA and Mixer for Wireless Sensors Network
تاریخ : 1393/08/20