وب سایت سعید روشنی - تالیفات


سعید روشنی استادیار گروه برق

 
عنوان : Low Power Mixed-Mode Circuit Design of SAR ADC ISBN: 3659378879
نویسنگان : Saeed Roshani and Sobhan Roshani
زمینه تخصصی : مهندسی برق
ناشر : LAP_ Lambert Academic Publishing
سال انتشار : 2013
نوع کتاب : تالیف
مشخصات کتاب : علمی تخصصی
عنوان : Image Detectors and Fixed Pattern Noise ISBN: 9783659391385
نویسنگان : Sobhan Roshani, Saeed Roshani
زمینه تخصصی : مهندسی برق
ناشر : LAP_ Lambert Academic Publishing
سال انتشار : 2013
نوع کتاب : تالیف
مشخصات کتاب : علمی تخصصی