وب سایت سعید روشنی - مقالات


سعید روشنی استادیار گروه برق

 
نوع مقاله : (W.O.S) ISI دارای رتبه
عنوان مقاله : A Novel Wilkinson Power Divider Using Open Stubs for the Suppression of Harmonics
نویسندگان : M. Hayati, S. Roshani
محل چاپ یا ارائه : The Applied Computational Electromagnetics Society, ACES.
سال انتشار : 2013
چکیده مقاله :
نوع مقاله : (W.O.S) ISI دارای رتبه
عنوان مقاله : Miniaturized Wilkinson Power Divider with nth Harmonics Suppression Using Front Coupled Tapered CMRC.
نویسندگان : M. Hayati, Saeed. Roshani, Sobhan. Roshani
محل چاپ یا ارائه : The Applied Computational Electromagnetics Society, ACES.
سال انتشار : 2013
چکیده مقاله :
نوع مقاله : (W.O.S) ISI دارای رتبه
عنوان مقاله : A Simple Wilkinson Power Divider with Harmonics Suppression.
نویسندگان : M. Hayati, Saeed. Roshani, Sobhan. Roshani
محل چاپ یا ارائه : Electromagnetics
سال انتشار : 2013
چکیده مقاله :
نوع مقاله : (W.O.S) ISI دارای رتبه
عنوان مقاله : A novel miniaturized Wilkinson power divider with nth harmonic suppression
نویسندگان : M. Hayati, Sobhan. Roshani, Saeed. Roshani F.Shama
محل چاپ یا ارائه : Journal of Electromagnetic Waves and Applications (IF= 2.96)
سال انتشار : 2013
چکیده مقاله :
نوع مقاله : (W.O.S) ISI دارای رتبه
عنوان مقاله : Broadband Doherty Power Amplifier with Harmonic Suppression harmonic suppression
نویسندگان : M. Hayati, S. Roshani
محل چاپ یا ارائه : International Journal of Electronics and Communications -AEU (IF= 0.55)
سال انتشار : 2014
چکیده مقاله :
نوع مقاله : ISI listed
عنوان مقاله : An Ultra Low Power Successive Approximation ADC for Wireless Sensor Network
نویسندگان : Saeed Roshani, Sobhan Roshani, S. Hosseini, S. Gholami
محل چاپ یا ارائه : International Journal of Natural and Engineering Sciences
سال انتشار : 2013
چکیده مقاله :
نوع مقاله : ISI listed
عنوان مقاله : An Authentication Method Based on The Hands Scheme
نویسندگان : Sobhan Roshani, A. Faramarzi, Saeed Roshani and H. Roshani
محل چاپ یا ارائه : International Journal of Natural and Engineering Sciences
سال انتشار : 2012
چکیده مقاله :
نوع مقاله : خارجی غیر ISI معتبر
عنوان مقاله : A linear high-gain and low-power CMOS UWB mixer.
نویسندگان : G. Karimi, S. Gholami and S. Roshani
محل چاپ یا ارائه : International Journal of Electronics Letter
سال انتشار : 2013
چکیده مقاله :
نوع مقاله : خارجی غیر ISI معتبر
عنوان مقاله : A Novel Method for Ion Track Counting in Polycarbonate Detector
نویسندگان : G. H. Roshani, Sobhan Roshani, F. Shama, Saeed Roshani, M. Roshani
محل چاپ یا ارائه : Chinese Journal of Engineering, Hindawi Publishing Corporation
سال انتشار : 2013
چکیده مقاله :
نوع مقاله : خارجی غیر ISI معتبر
عنوان مقاله : A Novel Low Power Profile for Mixed-Signal Design of SARADC
نویسندگان : Saeed Roshani, Sobhan Roshani, M. B. Ghaznavi
محل چاپ یا ارائه : Electrical and Electronic Engineering
سال انتشار : 2012
چکیده مقاله :
نوع مقاله : خارجی غیر ISI معتبر
عنوان مقاله : A novel fixed pattern noise reduction technique in image sensors for satellite applications
نویسندگان : Sh. Mohammadnejad, M. Nasiri, Sobhan Roshani, Saeed Roshani
محل چاپ یا ارائه : Electrical and Electronic Engineering
سال انتشار : 2012
چکیده مقاله :
نوع مقاله : سایر نشریات
عنوان مقاله : A New Low Power Profile for Mixed-Signal Design of SARADC in Wireless Sensor Network Applications
نویسندگان : S. Roshani, M.B.Ghaznavi
محل چاپ یا ارائه : IEEE Conf, ICEE2011, Iran, Tehran
سال انتشار : 2011
چکیده مقاله :
نوع مقاله : سایر نشریات
عنوان مقاله : An Extremely Low-Power merged CMOS LNA and mixer for a Wireless Sensor Networks Receiver
نویسندگان : S. Roshani
محل چاپ یا ارائه : The First Iranian Conference on Electrical Engineering of TVU (ICEETVU2013), Kermanshah
سال انتشار : 2013
چکیده مقاله :
نوع مقاله : سایر نشریات
عنوان مقاله : "A Miniaturized and Harmonic Suppressed Branch Line Coupler Using Open Stubs".
نویسندگان : Saeed Roshani and Sobhan Roshni
محل چاپ یا ارائه : , The First Iranian Conference on Electrical Engineering of TVU (ICEETVU2013), Kermanshah
سال انتشار : 2013
چکیده مقاله :
نوع مقاله : (W.O.S) ISI دارای رتبه
عنوان مقاله : A novel miniaturized power amplifier with nth harmonics suppression
نویسندگان : M. Hayati, S. Roshani
محل چاپ یا ارائه : International Journal of Electronics and Communications -AEU
سال انتشار : 2014
چکیده مقاله :
نوع مقاله : خارجی غیر ISI معتبر
عنوان مقاله : A 15-fJ/conversion-step 0.4-V 100-kS/s rail- to-rail 10-bit SARADC
نویسندگان : Saeed Roshani , Navid Salimpour & Golshan Mohamadpour
محل چاپ یا ارائه : International Journal of Electronics Letters
سال انتشار : 2014
چکیده مقاله :