وب سایت سعید روشنی - خانه


سعید روشنی استادیار گروه برق


نام و نام خانوادگی :  سعید  روشنی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  s_roshany@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  برق
رشته :  برق - الکترونیک
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران