نام و نام خانوادگی :  سعید عربی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  saeedarabi1386@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  مدیریت بازرگانی
رشته :  مدیریت بازرگانی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران