وب سایت روزبه رضایی زنگنه - خانه


وب سایت دانشگاهی روزبه رضایی زنگنه


نام و نام خانوادگی :  روزبه رضایی زنگنه
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  rrz@easy.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  کشاورزی
رشته :  خاکشناسی
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران