نام و نام خانوادگی :  روناک رفیع پور
پست الکترونیک دانشگاهی :  r.rafipour@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  ronakrafipour@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  شیمی علوم پایه
رشته :  شیمی کاریردی
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران