وب سایت محمدرضا حیدری - خانه


هیئت علمی گروه آمار


نام و نام خانوادگی :  محمدرضا  حیدری
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  rezaheidari1348@yahoo.comrez.ah
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  آمار
رشته :  امار
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران