نام و نام خانوادگی :  مریم  رشیدپور
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  m.rashidpour@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  کامپیوتر
رشته :  کامپیوتر
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  کرمانشاه