وب سایت رضا ابراهیم پوریان - سردبیری


 
عنوان : انجمن كامپيوتر
نوع : نشریات علمی
نوع ناشر : داوري در يازدهمين كنفرانس انجمن كامپيوتر ايران سال 1390
نوع فعالیت : -
از تاریخ : 1390/07/01
تا تاریخ : 1390/12/10