وب سایت رضا ابراهیم پوریان - کنفرانس ها


 
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : كنفرانس بين المللي كامپيوتر كنفرانس ملي كامپيوتر
محل کنفرانس : 1- يونان 2- زنجان
عنوان ارائه : 1-بررسي امنيت در محاسبات توري 2- ارايه مدل ارزيابي براي متدولوژي مهندسي نرم افزار 3- بازيابي با روشهاي data mining
تاریخ : 1386/07/01