وب سایت رضا ابراهیم پوریان - خانهنام و نام خانوادگی :  رضا  ابراهیم پوریان
پست الکترونیک دانشگاهی :  r.e.pourrian@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  rz_pourian@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  کامپیوتر
رشته :  كامپيوتر
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ايران