وب سایت پرستو زنگنه مهر - خانهنام و نام خانوادگی :  پرستو زنگنه مهر
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  ریاضی
رشته :  ریاضی محض
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران