باسمه تعالی

رزومه دکتر شهناز اجاقی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کارشناسی ارشد: رتبه اول مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران با معدل56/19 در سال 1377

دکتری تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی بارتبه عالی از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران درسال1387بامعدل45/18

E-mail:Dr.ojaghi@yahoo.com

تلفن:09181321355

سوابق علمی:

1-چاپ وارائه صدها مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی و سخنرانی وپوسترارائه شده در کنگره هاوهمایش هادرداخل وخارج کشور

2-مجری ده ها طرح های تحقیقاتی

3-کارشناسی وداوری ده ها کتاب

4-دبیرعلمی واجرایی چندین همایش

5-تالیف کتاب مدیریت بحران دربیمارستان

6- تالیف کتاب بهداشت مادر و نوزاد

7-تالیف کتاب جمعیت شناسی و تنظیم خانواده

8-تالیف کتاب نقش زنان در توسعه نظام سلامت