نام و نام خانوادگی :  شهناز اجاقی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  پیراپزشکی
رشته :  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشکده :  دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :