وب سایت یزدان نصرتی - خانه


عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی


نام و نام خانوادگی :  یزدان نصرتی
پست الکترونیک دانشگاهی :  nosratiyazdan@ut.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  حقوق
رشته :  حقوق جزا و جرم شناسی
دانشکده :  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران