نام و نام خانوادگی :  فرامرز امجدیان
پست الکترونیک دانشگاهی :  amjadian.f@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  amgadian.f@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243187

گروه آموزشی :  علوم سیاسی
رشته :  روابط بین الملل
دانشکده :  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران