وب سایت نسرین چوبکار - خانه


هیات علمی گروه منابع طبیعی و محیط زیست


نام و نام خانوادگی :  نسرین چوبکار
پست الکترونیک دانشگاهی :  nchoobkar20@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  nchoobkar20@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  کشاورزی
رشته :  منابع طبیعی
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  دانشیار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران