نام و نام خانوادگی :  مصیب ناصری
پست الکترونیک دانشگاهی :  m.naseri@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  sepehr1976@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (833)-7243181_

گروه آموزشی :  فیزیک
رشته :  فیزیک
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  دانشیار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران