وب سایت سمیه نجفی قبادی - خانهنام و نام خانوادگی :  سمیه نجفی قبادی
پست الکترونیک دانشگاهی :  s.najafi2010@gmail.com
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  صنایع
رشته :  مهندسی صنایع
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران