وب سایت محمد سعید فعلی - خانه


محمد سعید فعلی-گروه مهندسی برق گرایش الکترونیک


نام و نام خانوادگی :  محمد سعید فعلی
پست الکترونیک دانشگاهی :  msaeed.feali@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  feali.msaeed@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  برق
رشته :  الکترونیک
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران