نام و نام خانوادگی :  محمدرضا قطب
پست الکترونیک دانشگاهی :  mrghotb@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  mrghoth@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  عمران
رشته :  عمران
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران