وب سایت محمدرضا حبیبی - خانه


دکتری عمران -عضو هیات علمی


نام و نام خانوادگی :  محمدرضا حبیبی
پست الکترونیک دانشگاهی :  m.r.habibi@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  mreza_habibi@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  عمران
رشته :  مهندسی عمران
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران