نام و نام خانوادگی :  ایوب ادینه وند
پست الکترونیک دانشگاهی :  mr.adinehvand@gmail.com
پست الکترونیک شخصی :  mr.adinehvand@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  کامپیوتر
رشته :  کامپیوتر
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران